Izrada marketing plana

Želite da unapredite kvalitet poslovanja ? Pejin Systems D.O.O. pruža usluge izrade marketing plana !

Efikasan marketing je ključ uspeha na tržištu, jer se marketinške greške danas skupo plaćaju

Izaberite pogrešnu strategiju, neadekvatan kanal komunikacije sa tržištem ili nerazumljivu promotivnu poruku u svojoj kampanji – i osetićete to na svojoj prodaji. Ponovite to više puta – i dovešćete u pitanje opstanak svoje firme.

Internet marketing plan se sastoji iz sledećih celina koje se kreiraju tokom stvaranja koncepta prisustva firme na internetu:

 • Executive Summary – Rezime marketing plana. Definisanje cilja marketinga, tj. koji su ciljevi promocije na internetu.
 • Analiza statistika tržišta – Da bi se došlo do ovih podataka potrebno je izvesti, pronaći ili naručiti istraživanja koja će dovesti do realnih podataka o stanju tržišta, uključujući i internet tržišta pojedinih zemalja ili regiona na koja želite da plasirate svoju robu ili usluge.
 • Formulisanje strategija marketing komunikacije – Planiranje i formulisanje najoptimalnije marketing strategije u skladu sa utvrđenim ciljevima i stanju na tržištima.
 • Planiranje potrebnih sredstava za realizaciju marketinških aktivnosti – Definisanje konkretnih segmenata implementacije marketing strategija. Planiranje cene istraživanja, analiza, kreiranja posebnih elaborata, reklamnog materijala i sl.
 • Formiranje marketinškog tima – Tim koji će obavljati sve zadatke vezane za marketinške aktivnosti. Organizacija ljudskih resursa predstavlja najbitniji segment u kreiranju uspešnog posla, pa tako i u implementaciji internet marketing plana, u slučaju kreiranja ovakvog tima u samoj firmi. Upravni odbor ili rukovidilac može formirati tim prema konkretnim potrebama određene marketinške aktivnosti.
 • Kreiranje korporativnog identiteta kompanije – Klasični elementi marketinške strategije uključuju i posebnosti interneta (misija, logo, slogan, memorandum, koverat, fascikla, promotivni CD, elektronske vizit kartice, katalozi, flajeri, brošure, kao i reklamni materijal koji ima upotrebnu vrednost: mouse padovi, privesci, trake za mobilne telefone, majice i slično, vizuelni identitet web stranica, načini komunikacije sa komitentima putem interneta…).
 • Određivanje vremenskih rokova – Organizacija marketinskih aktivnosti bez tačno određenih termina realizacije tih aktivnosti, može dovesti u pitanje kompletan marketing plan i obesmisliti marketinšku kampanju čiji efekti, u tom slučaju, mogu biti znatno umanjeni.
 • Dizajniranje promotivnih kampanja (Internet Media Plan) – Kreiranje uslova za efikasno dizajniranje pojedinačnih marketinških kampanja.
 • Kreiranje dodatnih marketinskih materijala i kampanja – Smernice, opisi pojedinih koraka u izvođenju marketinških kampanja, objedinjavanje potrebne dokumentacije, priprema posebnih materijala, planiranje sajmova, predstavljanja…
 • Sprovođenje vlastitih istraživanja tržišta – Korišćenje vlastitih resursa (web stranice, mailing liste, ankete…) za kreiranje slike o posebnostima korisnika usluga vaše firme koji dolaze do vas putem interneta.
 • Izvršavanje promotivnih programa – Na osnovu prethodno pripremljenih segmenata internet marketing plana, koji se nalazi u okviru marketing plana kompanije za aktivnosti koje obuhvataju nastup u stvarnom svetu i virtuelnoj realnosti, sprovodi se konkretna marketinška kampanja.
 • Merenje efekata marketinških aktivnosti – Egzaktni podaci koji omogućavaju veoma precizno definisanje narednih marketinških kampanja i korekcija načina prisustva firme na internet tržištu i tržištu uopšte. Bez ovih podataka, veoma je teško odrediti koliko se novca slilo u vašu kompaniju usled sprovedenih marketinških aktivnosti. Veoma je važno imati uvid u efekte sprovedene kampanje, jer svaka pretpostavka uglavnom vodi do novih grešaka u narednim kampanjama koje vaša kompanija planira.

Uvažavajući sve navedene definicije, moguće je izvesti zaključak da je Biznis plan osnovni pisani dokument preduzeća kreiran za duži vremenski period, koji služi za internu i eksternu upotrebu i kojim se precizno definiše redosled svih poslovnih aktivnosti koje treba preduzeti prilikom:
• osnivanja preduzeća;
• otpočinjanja novog poslovnog poduhvata ili
• proširivanja postojećih poslovnih aktivnosti.

Izrada marketing plana

Česta pitanja

Zašto da poverite name izradu marketing plana?

Otvorenost i dinamičnost savremenog tržišta doprinela je da marketing postane jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija poslovna funkcija. Sva preduzeća danas ulažu značajna sredstva u marketing, kako bi se približili svojim kupcima i diferencirali od konkurencije.

Efikasan marketing je ključ uspjeha na tržištu, jer se marketinške greške danas skupo plaćaju. Izaberite pogrešnu strategiju, neadekvatan kanal komunikacije sa tržištem ili nerazumljivu promotivnu poruku u svojoj kampanji – i osetićete to na svojoj prodaji. Ponovite to više puta – i dovešćete u pitanje opstanak svoje firme.

Upravo zbog toga, marketingu se danas više ne može pristupati amaterski i oslanjati se na improvizaciju. Sve marketinške aktivnosti potrebno je pažljivo osmisliti i isplanirati, kako bi se postigao željeni rezultat. Aktuelna ekonomska kriza doprinela je smanjivanju budžeta marketinga, pa se raspoloživa sredstva moraju veoma efikasno koristiti.

Elementi marketing plana

Marketing plan obično sadrži sledeće elemente:

Sažetak
Opis preduzeća
Vizija i misija preduzeća
Opis projekta
Analiza situacije
Ciljevi marketinga
Strategije marketinga
Marketing program
Marketing budžet
Organizacija
Plan realizacije
Kontrola sprovođenja plana

Međutim, opšta metodologija se ne treba posmatrati kao kruto pravilo koje se mora striktno poštovati. Upravo fleksibilnost predstavlja najvažniju pretpostavku za izradu uspešnog i svrsishodnog marketing plana. Sadržaj i obim marketing plana, kao i naglašavanje određenih njegovih elemenata trebaju se prilagođavati potrebama konkretne situacije. To znači da će postojati razlike između marketing planova za proizvodna i za uslužna preduzeća, između planova za preduzeća iz različitih industrijskih grana, između planova za mala i za velika preduzeća itd. Drugim rečima, metodologija se treba shvatati samo kao polazna osnova koju treba oblikovati u skladu sa potrebama i predmetnim zadatkom.

Vrste marketing planova

Marketing planove možemo razvrstati prema predmetu koji obuhvataju, vremenskom periodu koji pokrivaju, kao i prema strategijskom fokusu.

Prema predmetu, razlikujemo marketing planove za:

 1. strategijske poslovne jedinice
 2. linije proizvoda
 3. pojedinačne proizvode ili marke
 4. pojedina tržišta

Prema vremenskom periodu koji pokrivaju, marketing planove možemo podeliti na:

 1. kratkoročne
 2. srednjeročne
 3. dugoročne

Naši zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta usluga.