Virtuelna radna mesta – Vrh rizika (prevare) ili vizija budućnosti

Freelancing nije virtuelno radno mesto !

Oblasti menadžmenta ljudskih resursa su mnogobrojne i obuhvataju poslove: planiranja, selekcije, obuke, razvoja zaposlenih, upravljanja karijerama zaposlenih, novčane nadoknade. Velike promene na upravljanje ljudskim resursima i poslove koje ova funkcija obavlja mogu se videti kroz prelaz sa klasičnih radnih mesta na otvaranje virtuelnih radnih mesta (decentralizovanih).

Prava ekspanzija informacionih i telekomunikacionih tehnologija omogućila je da informatično doba preraste u novu fazu razvoja koja se naziva “Vremenskim ubrazanim promenama”. Ovo vreme je donelo promene u mnogim zanimanjima. Omogućilo je pojavu rada na daljinu e-work , novog oblika rada vam kancelarijskog prostora.

 

Klasično radno mesto Virtuelno radno mesto
Statičnost radnog vremena Dinamičnost radnog mesta
Konstantnost u sadržaju rada Promenljiv sadržaj rada
Utvrđena struktura rada Promenljiva struktura rada
Vezanost radnog mesta za određeni prostor Ne vezanost radnog mesta za određeni prostor
Vezanost radnog mesta za utvrđeno radno vreme Fleksibilnost u časovima rada

 

Organizacija rada

Rad na daljinu ne odgovara svakom i ne treba da bude obavezan. Svako nije sposoban da radi u izolovanom okruženju, jer to iziskuje mnogo samodiscipline i organizacione sposobnosti. Ako radite posao od kuće veliki problem će vam biti kako da rasporedite vreme, kada da počnete, mesto u kojem radite (ako je u pitanju kuća , da li će vam žena ili dete smetati prilikom izvršenja radnih zadataka, ili vas poremetiti poziv na fudbal ili izlazak sa drugovima). Ni svi poslovi ne mogu da se rade na daljinu ovom poslu se pristupa sa velikom ozbiljnošću , tako da danas mnoge kompanije imaju svoje timove stručnjaka koji pomažu zaposlenima kada se odluče za ovaj način rada.

Kako bi zaposleni bili što produktivniji i efikasniji prilikom obavljanja posla na daljinu kompanije unutar svojim firmi pokreću kurseve za stičanje znanja i veština, kao što su: rad na računaru, služenje internetom i ostalim komunikacionim sredstvima, razvijanjem komunikacionih sposobnosti putem telefona i dobar time menadžment.

U pogledu planiranja radnog vremena kod rada na daljinu je to fleksibilno. Radnik može da se odluči za različite kombinacije rada. Kao npr. da pola radnog vremena rade u firmi  a pola kod kuće; rade puno radno vreme od kuće. Prirodna posla je najvažniji parameter na osnovu kojeg se zaposleni odlučuje za najpogodniju varijantu.

Vrlo bitna stavka kada je upitanju odnos poslodavca i zaposlenog jeste definisanje uslova na osnovu kojih će zaposleni raditi. Bitno je odrediti udarni termin rada, kada je zaposleni dostupan i na raspolaganju poslodavcu i kada poslodavac sme da stupi u kuću zaposlenog.

Prednosti i nedostaci rada na daljinu

Rad na daljinu ima mnogo protivnika , ali i lobista koji tvrde da rad na daljinu odgovara I zaposlenima i poslodavcima, jer uvećava radnu motivaciju i zadovoljstvo zaposlenih, a umanjuje stras i stalno menjanje lokacije (putovanje).

Za poslodavce je korisno jer smanjuje uobičajene troškove zakupa prostora, struje, troškove prevoza itd. Radom na daljinu poslodavci zapošljavaju odlične stručnjake koji ne žive u mestu gde se firma nalazi, bez dodatnih ulaganja.

U daljoj delu rada ću detaljno analizirati prednosti i mane virtuelnih radnih mesta .

Prednosti:

1. Timski rad se ne mora obavljati licem u lice- kako se nivo informacija svakodnevno povećava i mozak ne može da obradi sve informacije, timski rad je neophodan. Sada putem web platform novi zaposleni mogu da komuniciraju da svojim mentorima iako se ne nalaze na istom mestu.

2. Fleksibilnost radnog vremena čini da je radnik stalno uključen u proces rada- mnoge firme danas prelaze sa konvencionalnog ili ti fiksnog radnog vremena na fleksibilno radno vreme. Prednost ovog radnog vremena jeste da iako radnih nije prisutan u firmu, stalno može da bude aktivan. Što znači da će radnici postati sve više privrženi poslu.

3. Povećana mogućnost zapošljavanja ugroženih grupa-  virtuelna radna mesta omogućavaju ljudima sa otežanim kretanjem , samohranim očevima ili majkama da obavljaju svoj posao od kuće. Što im daje mogućnost da imaju prihode i brinu se o deci.

4. Lekari mogu da leče ljude na daljinu- virtuelizacija je u ovom slučaju značajno poboljšala kvalitet usluga svojim pacijentima pogotovo onima koji se nalaze u ruralnim sredinama.

5. Rad na daljinu primorava rukovodioce da se više bade konkretnih zadacima- na ovaj način su više fokusirani pa zadatke , jer im sistem nameće da moraju da imaju rezultat , i manje vremena gude na kontrolu zaposlenih.

 

Nedostaci

Problemi zaposlenih

1.Veći stres i više posla– ukoliko zaposleni ne shvati ozbiljno svoj posao već kao povremeni rad , može doći do drakstičnog smanjenja produktivnosti i efikasnosti.

2. Problemi sa bezbednošću podataka–  mogući problem su gubitak I integritet podatak pogotovo kao zaposleni ne koristi me softverske i fizičke zaštite.

3. Prisutan osećaj izolacije– često se dešava da zaposleni zbog izlolacije od radne jedinice izgubi osećaj pripadnosti, što implicira često nedostatak vizije radnog mesta. Zaposleni gube motivaciju i imaju osećaj da su često u senci i sporije napreduju od onih koji su fizički prisutni na svojim radnim mestima.

Problemi poslodavca

1.Problem sa nadgledanjem radnika– problem poslodavca jeste da mu je sada zbog fizičke udaljenosti zaposleni van kontrole, tj. postoji rizici prilikom obavljanja poslovnih zadataka ili realizaciji projekata

2.Troškovi obuke i visoka cena opremanja-  prilikom odlučivanja da li jedno preduzeće ima uslov da angažuje virtuelne radnice jeste cena opremanja i edukacije zaposlenih. Faktori koji mogu da utiču jesu: broj zaposlenih, potreba za ekspertima, cilj firme ili ograničeni vremenski period postojanja firme. Pod ograničenim vremenom se misli na isplativnost sistema (ako je cilj jedne organizacije da iskopava ugalj, a zalihe uglja mogu da traju samo 3 godine. Firmi jesu potrebni stručni kadrovi, ali da li se isplati na taj vremenski period uložiti novac u sistem i edukacije ili zaposliti eksperte na klasičan način)

3.Održavanje radnih soba u domovima zaposlenih-  se odnosi na održavanje prostora u kojem zaposleni provodi svoje radno vreme.

Uprkos svim ovim nedostacima, rad na daljinu je sve zastupljeniji. Prema predviđanjima istraživača za 10-15 godina oko 50% poslova obavljaće se na daljinu. Neki pak smatraju da će rad na daljinu zbog njegovih nedostataka i otpora poslodavaca da uvode promene i ulažu kapital biti manje zastupljen. Činjenica jested a i jedna i druga odluka sa sobom nose određene prednosti i mane, jednoznačna odluka (crno,belo) nije moguća.

Vladimir Puvača ,
projekt menadžer , PejinSystems D.O.O.